ข้อตกลงการใช้บริการ

พิมพ์

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของโดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการก่อนใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน โดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม ว่า "ผู้ให้บริการ" และแทนตัวท่านว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย สมาชิกต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ โดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม ดังนี้

1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ กับผู้ให้บริการต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกันเข้ามาผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอหรือช่วยเหลือผู้ใช้บริการ

3. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

4. ผู้ ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับหรือขาดการติดต่อภายใน 7 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

5. ผู้ให้บริการ ยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีหากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม)ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 30 วัน (โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำการใดๆผิดกฎระเบียบ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการคืนค่าบริการ

6. ผู้ ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้งรวมถึงโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการโดยจะมีการแจ้งในช่วงเวลา 30 วัน และ 1 วันก่อนที่หมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และหลังจากหมดอายุ 7 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบโดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

7. เมื่อโดเมนหมดอายุไปแล้ว โดยผู้ใช้บริการไม่ต่ออายุภายใน 45 วันหลังโดเมนหมดอายุ  ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ โดนแฮกเกอร์เข้ามาลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้ิงหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง

9. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้ บริการนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

10. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้ บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอมหรือขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรในการซื้อบริการ

11. ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อได้รับ การร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็น หรือทราบเบาะแสขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

12. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

13. ผู้ให้บริการ จะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อ บนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรืออีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามาหากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน สำเนบัตรประชาชน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

14. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม/ การใช้งานของ Script การทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้Link ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศึกษาด้วยตนเองซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บโฮสติ้ง/อีเมล์ เท่านั้นโดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการคือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง/อีเมล์ ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

15. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการ ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้นหากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้พื้นที่ หรือ Traffic เกินโดยจะมีอีเมล์แจ้งไปก่อนภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการได้รับอีเมล์แจ้งแล้ว กรุณาติดต่อจ่ายค่าบริการเพิ่มพื้นที่ด่วน

17. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการหรือ ปรับลดบริการลงกับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองโดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

18. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มแพคเกจบริการขึ้น ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการสามารถทำได้ โดยจ่ายเฉพาะค่าส่วนต่างของแพคเกจที่ใช้เดิมและแพคเกจใหม่ ส่วนวันหมดอายุบริการจะเป็นตามสัญญาเดิม

19. ผู้ใช้บริการรายใดทำการลบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log) 90 วัน ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ทั้งทางกฏหมาย ทางแพ่ง ทางอาญา เพราะผู้ให้บริการได้เตรียมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทุกเว็บแล้ว  โดยเก็บไว้ที่พาท logs

20. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายและข้อตกลงการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น

21. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

22. ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ